روش کار با جی۵

استفاده از جعبه جی۵

طول جعبه جی۵ ، ٣۴ سانتی متر و شامل ۵ خانه است.

خانه اول ( منطقه خطر ) ١ سانتی متر ، خانه دوم ٢ سانتی متر ، خانه سوم ۵ سانتی متر ، خانه چهارم ٨ سانتی متر ، خانه پنجم ١۴ سانتی متر.

جعبه شما دارای دو لاین ( ردیف ) است و این مزیت عملا جعبه شما را به دو جعبه تقسیم کرده است.

مراحل کار با جعبه جی۵
مرحله اول:

جی برگ ها مورد نظر را خوانده و یاد می گیرید و سپس وارد خانه اول می کنید.

نکته ١ : حداکثر جی برگی که شما در طول ٢۴ ساعت ( یک شبانه روز ) امکان دارید که وارد خانه اول کنید ۵٠ عدد می باشد و به هیچ وجه نمی بایست بیشتر از ۵٠ جی برگ در طول ٢۴ ساعت به یک لاین جعبه ورودی داشته باشید.

نکته ٢ : در صورتی که شما نیاز دارید بیشتر از ۵٠ جی برگ جدید ورودی به خانه اول داشته باشید می بایست، لاین ( ردیف ) دوم جعبه خود را نیز فعال نمایید و مابقی جی برگ ها را وارد لاین دیگر نمایید. به زبانی ساده یعنی به ازای هر ۵٠ جی برگ ورودی شما نیاز به یک لاین ( ردیف ) دارید.

ادامه مرحله اول:

پس از ٣ تا ٢۴ ساعت یکی یکی جی برگ خانه اول را مرور کرده بدین صورت که روی جی برگ ( سوال ) را خوانده و سعی می کنید پاسخ درست جی برگ را بدهید. در اینجا دو حالت پیش می آید : ١- پاسخ را بلد هستید و جی برگ مورد نظر به خانه دوم انتقال می یابد ٢ – جواب را بلد نیستید و ان جی برگ مجددا به خانه اول بر می گردد.

نکته ٣ : تنها خانه ای که در جعبه جی۵ به زمان وابسته است، خانه شماره ۱ می باشد که بهتر است جی برگ های آن بین ٣ تا ١٢ ساعت پس از ورود همگی مرور شود و بلدها و نابلدها مشخص شوند.

نکته ۴ : زمانی که جواب جی برگ ها را بلد هستید و جی برگ ها به خانه شماره ٢ می رود به ترتیب ورود پشت سر هم قرار می گیرند. بدین ترتیب که در خانه شماره ٢ هر جی برگ جدیدی که بلد هستید پشت جی برگ قبلی که بلد بودید، قرار می گیرد.

نکته ۵ : زمانی که جواب جی برگ ها را نمی دانید و جی برگ ها به خانه شماره ١ برمی گردد به ترتیب برگشت پشت سر هم قرار می گیرند. بدین ترتیب که در خانه شماره ١ هر جی برگ جدید نابلد پشت جی برگ قبلی نابلد قرار می گیرد.

مرحله دوم :

از خانه ٢ تا ۵ برای مرور جی برگ ها شرایط جدید و یکسانی وجود دارد. بدین صورت که از خانه شماره ٢ شما فقط امکان مرور جی برگ هایی که وارد منطقه قابل برداشت شده باشند را دارید.

نکته ١ : تعریف منطقه قابل برداشت خانه های ٢ تا ۵ : برخلاف خانه اول که شما بدون هیچ محدودیتی می توانستید کل جی برگ های آن خانه را مرور کنید از خانه دوم تا پنجم شما فقط امکان مرور جی برگ هایی را دارید که در هر خانه وارد منطقه قابل برداشت شده اند و منطقه قابل برداشت در هر خانه یک سانتی متر انتهایی آن خانه است. مثلا در خانه دوم که اندازه آن دو سانتی متر است انباشت جی برگ های بلدی که از خانه اول می آید آنقدر ادامه می یابد تا یک سانتی متر ابتدای خانه دوم پر می شود و کم کم جی برگ های قدیمی تر وارد یک سانتی متر انتهایی خانه دوم ( منطقه قابل برداشت ) شوند. در این زمان شما می توانید همان تعدادی را که وارد ١ سانتی متر انتهایی شده اند را برداشته و مرور کنید و به مابقی جی برگ ها که هنوز به منطقه قابل برداشت وارد نشده اند فعلا کاری ندارید. تا اینکه مرتبا از خانه اول جی برگ وارد خانه دوم گردد و با ورود جی برگ های جدید، جی برگ های قبلی به سمت منطقه قابل برداشت هل داده می شود و مجددا شما می توانید آن تعداد را مرور کنید.

ادامه مرحله دوم :

زمانی که شما جی برگ هایی که وارد منطقه قابل برداشت خانه دوم شده اند را مرور می کنید دو حالت پیش می آید ١ –  پاسخ جی برگ را بلد هستید و آن جی برگ به خانه سوم منتقل می شود ٢ – پاسخ را بلد نیستید و جی برگ مجددا به خانه اول برمی گردد.

نکته ٢ : زمانی که جی برگ را بلد هستید و به خانه شماره ٣ منتقل می شود باید حتما پشت جی برگ های قبلی که وارد خانه شماره ٣ شده اند، قرار گیرند.

نکته ٣ : زمانی که جی برگی را بلد نیستند و به خانه شماره ١ برمی گردد باید حتما پشت جی برگ های قبلی که وارد خانه شماره ١ شده اند، قرار گیرد.

نکته ۴ : از خانه ٢ تا ۵ نمی توانید همه جی برگ های موجود را مطالعه کنید بلکه فقط می توانید جی برگ هایی را که وارد منطقه قابل برداشت شده اند را مرور کنید.

نکته ۵ : مرور جی برگ های خانه ٢ تا ۵ وابسته به زمان نیست بلکه هر جی برگی که به منطقه قابل برداشت می رسد امکان مرور پیدا می کند.

مرحله سوم :

خانه شماره ٣ ، ۵ سانمتی متر می باشد و براساس قانون منطقه قابل برداشت فقط جی برگ هایی که وارد یک سانتی متر انتهایی شده باشند امکان مرور را دارند. پس می بایست ورود جی برگ ها از خانه شماره ٢ به ٣ مرتبا ادامه یابد تا جایی که ۴ سانتی متر ابتدایی خانه شماره ٣ کاملا پر شود و کم کم جی برگ های قدیمی تر وارد منطقه قابل برداشت شود. آن وقت شما می توانید این تعداد را برداشته و مرور کنید که دو حالت پیش می آید: ١- پاسخ را بلد هستید و جی برگ به خانه شماره ۴ منتقل می شود ٢- پاسخ را بلد نیستند و جی برگ به خانه شماره ١ برمی گردد.

نکته ١ : زمانی که جی برگ را بلد هستید و به خانه شماره ۴ منتقل می شود باید حتما پشت جی برگ های قبلی که وارد خانه شماره ۴ شده اند، قرار گیرند.

نکته ٢ :زمانی که پاسخ جی برگی را نمی دانید در هر خانه ای که باشید فقط یک حکم برای آن وجود دارد : برگشت به خانه اول

نکته ٣ : برای پیشگیری از تراکم بیش از اندازه جی برگ ها در جعبه و قفل شدن جعبه، حتما در اولین فرصت جی برگ هایی که در خانه به منطقه قابل برداشت رسیده اند را مرور کنید و بلدها و نابلدها را در جای خود قرار دهید.

نکته ۴ : برای حفظ پیوستگی پر شدن خانه ها و سرعت بخشیدن به روند مطالعه، حتما روزانه به خانه اول ورودی داشته باشید حتی اگر در شرایط فشار کاری هستید و نمی توانید تعداد زیادی جی برگ را مطالعه کنید باز هم روند را متوقف نکنید حتی با مرور یک جی برگ و وارد شدن آن به روند جعبه این پیوستگی را حذف کنید و مرور آنها را در همان ٣ تا ٢۴ ساعت مقرر انجام دهید.

نکته ۵ : اگر شرایطی پیش آمد که شما به ناچار مدتی طولانی نتوانستید سراغ جعبه و جی برگ هایتان بروید، نگران نباشید و در اولین فرصت به سراغ جعبه تان بروید و جی برگ هایی که در منطقه قابل برداشت هر خانه در صف انتظار هستند را مرور کنید، درست مانند حالت عادی که با جعبه تان کار می کردید. چون در هر حال دو حالت پیش می آید یا شما آن جی برگ ها را بلد هستید و به خانه جلوتر انتقال می یابند و یا بلد نیستند و به خانه اول برمی گردند و روال کار با جعبه ادامه می یابد.