اسماعیل حسینی

آقای دکتر اسماعیل حسینی، رتبه برتر کنکور دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شیراز

از نگاه این همسفر جی۵ ای قانون زندگی قانون باورها و روشن بودن هدف، نقطه شروع همه موفقیت هاست. آقای دکتر اسماعیل حسینی اخیرا با کسب رتبه ۱۶۲ کنکور دکترا …