پشتیبانی با متد رنگ سیب شخصیت برای همسفران زبان جی۵

این پشتیبانی و برنامه ریزی بر مبنای رنگ سیب شخصیت هر فرد است. یعنی نسبتا به خلق و خو و خصوصیات شخصی هر فرد نزدیک است تا زبان آموز بتواند مطالعه زبان را به بهترین نحو انجام دهد و یادگیری زبان نیمه کاره رها نکند.
در شروع کار با بسته خودآموز، با پاسخ دهی به تستی به همین منظور رنگ سیب شخصیت زبان آموز مشخص می شود و در ادامه پشتیبانان جی۵ برنامه ریزی و نوع ارتباط را در طی مسیر یادگیری متناسب با آن رنگ انجام می دهند. تا زبان آموز با وجود نقاط ضعف و به کمک نقاط قوت خود بتواند به بهترین شکل مطالعه داشته باشد.

تست رنگ سیب شخصیت

(3 votes, average: 433 out of 5)
Loading...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.