جی برگ نویسی حقوقی

جی برگ نویسی در مورد قوانین :

مواد قانونی هر چند به ظاهر اهمیت چندانی ممکن است نداشته باشد اما به واقع در جایی که شما بدون مراجعه به قانون شماره ماده را به راحتی با موضوع مربوطه بیان می کنید هم تحسین دیگران را بر می انگیزید و هم در انجام امور خود به راحتی پیشگام خواهید بود . تصور کنید درست در روز برگزاری دادگاه وکیل خواهان دیگری باشد و ادعاهای خود را بیان نماید و در مقابل شما به عنوان وکیل خوانده در مقام دفاع بر آئید و استناد به مواد قانونی مورد نظر نمائید آن هم با همه محتوای قانونی آن !! و یا در جلسات گفتمان و پرسش و پاسخ ، مصاحبه های علمی ، و هر آنچه که ممکن است برای شما سرنوشت ساز باشد به خاطر سپاری مواد قانونی می تواند موفقیت چشمگیری را برای شما به ارمغان آورد . و این مهم با مرور جی برگ هایی که منضم به شماره مواد قانونی میباشد اتفاق خواهد افتاد .
در زمان جی برگ نویسی حتما از شماره ماده مورد نظر یاد کنید . و اینگونه با هر بار مرور جی برگ نویسی چشم شما به شماره ماده مزکور خواهد افتاد و نیازی به حفظ نمودن شماره ماده نیست . ناخودآگاه تعادل جشمی شماره ماده با محتوای ماده برای شما اتفاق می افتد .

و اما در خصوص متن ماده نیازی به جی برگ نویسی کامل مواد نیست مفهوم و منطوق ماده اهمیت بیشتری خواهد داشت پس سعی نمائید به جای پرسش و پاسخ های متوالی که منجر به درج یک کلمه به عنوان پاسخ شود به مفهوم و منطوق ماده توجه نمائید .

ماده ۳۷۱

روی جی برگ

در بِیْعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در چه زمانی معتبر است؟

پشت جی برگ

در زمان اجازه

روی جی برگ

قدرت بر تسلیم در زمان اجازه در چه بیعی معتبر است؟

پشت جی برگ

در بِیْعی که موقوف به اجازه مالک است

روی جی برگ

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است‌.

پشت جی برگ

جی برگ مادر

در برخی مواد قانونی نیز اشاره به جزئیات بسیار ضروری است سعی شود بدون حاشیه به سراغ اصل مطلب بروید و از تداخل چند مطلب به شدت پرهیز نمائید.
در جی برگ های آماده همه نوع سوالی با سطح آسان و سخت آورده شده است به دلیل آنکه این جی برگ ها مورد استفاده دانشجویان با اطلاعات علمی مختلفی می باشد ممکن است سطح برخی از مطالب برای شما آسان باشد و شما به خوبی آن مطلب را بدانید و تسلط داشته باشید برای همین شما را از نوشتن این نوع جی برگ ها فارغ می نماید .

مانند :
ماده ۴۶۶

روی جی برگ

عقدی که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می شود چه نام دارد؟

پشت جی برگ

اجاره

روی جی برگ

اجاره دهنده را چه می نامند؟

پشت جی برگ

موجر

روی جی برگ

در عقد اجاره،مستاجر مالک کدام مورد می شود؟

پشت جی برگ

منافع عین مستأجره

روی جی برگ

قدرت بر تسلیم در زمان اجازه در چه بیعی معتبر است؟

پشت جی برگ

در بِیْعی که موقوف به اجازه مالک است

روی جی برگ

درعقد اجاره،اجاره کننده را چه می نامند؟

پشت جی برگ

مستأجر

روی جی برگ

درعقد اجاره، مورداجاره را چه می نامند؟

پشت جی برگ

عین مستأجره

روی جی برگ

اجاره عقدی است که به موجب ان مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود. اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

پشت جی برگ

جی برگ مادر

 

برای تکمیل جی برگ نویسی از مواد قانونی می توانید از وجود جی برگ های مادر بهره ببرید بدین ترتیب که پس از جی برگ نویسی از ماده کل مواده قانونی را حتی اگر طولانی باشد به صورت جمله خبری در رو و پشت جی برگ با حفظ امانت به نگارش در بیاورید . و به این نحو مرور دوباره شما از متن قانون نیز منجر به تسلط ناخودآگاه متن قانون خواهد شد .

جی برگ نویسی محشای حقوقی:

در خصوص جی برگ نویسی در موردی غیر از متن مواد قانون مانند حقوق مدنی، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و یا موارد دیگر به غیر از رعایت آنچه که در مورد شیوه جی برگ نویسی عمومی و تخصصی مواد قانونی گذشت نیازمند رعایت چند نکته تکمیلی نیز می باشید .
برای جی برگ نویسی محتوای این دروس باید توجه نمائید که قبل از جی برگ نویسی باید شرح کامل متن مورد نظر ابتدا خوانده شود تا مطالب کامل تفهیم گردد و سپس آنچه که مورد نظر است و اهمیت جی برگ نویسی آن مشهود است انتخاب گردد و سپس برای جی برگ نویسی اقدام شود . برخی اوقات نظریه هایی نسبت به یک موضوع بیان می شود که نظریه ای ثابت نیست و نظر مخالف آن را نیز باید بدانید شاید نیازمند خواندن چندین جلد کتاب باشید همانند حقوق مدنی که با نظرات متعدد مرحوم دکتر کاتوزیان ، مرحوم دکتر امامی ، دکتر صفایی و … مواجه می شویم لذا خواندن کتب مورد نظر به شدت مورد نیاز است و تا مطالب مورد نظر خوانده نشود جی برگ نویسی ما هم نتیجه مثمر ثمری نخواهد داشت . در مواقعی که نظریات یکسان است نیازی به نام بردن صاحب نظر نمی باشد اما در موارد اختلافی نیاز می باشد .
گاهی محتوا آنچنان طولانی است که پاسخ آن را نمی توان در یک جی برگ عنوان نمود بنابراین باید آن مطلب را به گونه ای تکرار کرد که سوال با همان محتوا محدد تکرار نگردد و پاسخ نیز در عین حفط استقلال وابستگیس خودر ا به جی برگ های قبل از خود نشان دهد .
دربرخی موارد نیز که نیاز به تکرار است می توانید از روش چهارگزینه ای برای تفاوت قائل شدن در سبک جی برگ نویسی بهره ببرید و سوال را با عنوان چهار گزینه جی برگ نویسی نمائید . به این نحو هم از تنوع کافی در شیوه جی برگ نویسی بهره می برید هم در به خاطر سپاری آن یک گام جلوتر می روید .
مثال :
حقوق مدنی ۳

 

روی جی برگ

کدامیک از موارد ذیل حیازت مباحات می باشد؟
الف ـ ماهیگیری تفریحی
ب ـ شکار توسط شکارچی
ج ـ الف و ب
د ـ هیچ کدام

پشت جی برگ

ب ـ شکار توسط شکارچی
از این رو الف صحیح نمی باشد زیرا در ماهیگیری تفریحی تملک واقع نمی شود.

مثال در خصوص نظریات اختلافی:

روی جی برگ

نظر دکتر شهیدی در رابطه با معنای عقد و قرارداد چیست؟

پشت جی برگ

ایشان عقد را متفاوت از قرارداد می دانند در واقع می گویند عقد مساوی با عقود معین و قرارداد مساوی با عقود غیر معین است.

روی جی برگ

دلایل دکتر شهیدی برای تفاوت معنای عقد و قرارداد چیست؟

پشت جی برگ

الف ـ در باب سوم قانونگذار گفته عقود معین و در تعریف اکثر عقود کلمه عقد را به کار برده است.
ب ـ در مورد قرارداد در ماده (۱۰) ق.م از این لفظ استفاده کرده است.

روی جی برگ

نظر دکتر کاتوزیان در رابطه با معنای عقد و قرارداد چیست؟

پشت جی برگ

ایشان معتقدند که عقد با قرارداد هردو به یک معنا استعمال می شود و تفاوتی ندارند و اگر برای قراردادهای خصوصی هم لفظ عقد را استعمال کنیم هیچ مشکلی پیش نمی آید ولیکن برای آن دلیل خاصی ندارد.

روی جی برگ

نظر دکتر شهبازی در پذیرش نظر دکتر کاتوزیان در رابطه با معنای عقد و قرارداد چیست؟

پشت جی برگ

قانون مدنی در موارد ۳۴۴ و ۵۲۱ عقد و قرارداد را به یک معنی دانسته است.

حالا نوبت توضیحاتی در خصوص موضوع مورد اختلاف است

روی جی برگ

عقد یا قرارداد را تعریف کنید؟

پشت جی برگ

عقد یا قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی.

روی جی برگ

مقصود از توافق در تعریف عقد چه نوع توافقی است؟

پشت جی برگ

1) توافق در نوع عقد
۲) توافق در موضوع عقد

روی جی برگ

اگر حسن بگوید:خانه ام را فروختم و حسین بگوید خانه ات را اجاره کردم عدم توافق در چه موردی است؟

پشت جی برگ

عدم توافق در مورد نوع عقد

روی جی برگ

اگر حسن بگوید:خانه ام را فروختم و حسین بگوید:ماشینت را خریدم عدم توافق در چه موردی است؟

پشت جی برگ

عدم توافق در موضوع عقد

روی جی برگ

رابطه توافق و عقد چه نوع رابطه ای است؟

پشت جی برگ

عموم و خصوص مطلق

روی جی برگ

منظور از اینکه رابطه توافق و عقد عموم و خصوص مطلق است چیست؟

پشت جی برگ

یعنی هر عقدی توافق است اما هر توافقی عقد نیست.

و نکته نهایی آنکه برای تقریب به ذهن گردانیدن محتوا می توانید از مثال های حقوقی همچون جی برگ های بالا استفاده نمائید.

(1 votes, average: 500 out of 5)
Loading...