فکرافزار جی۵ چیست؟

“جی۵” مجموعه کمک آموزشی است که تحولی عمیق در یادگیری و به خاطر سپاری مطالب ایجاد میکند. روشی که بر پایه اصول و حقایق مسلم علمی طراحی شده است تا علاوه بر آنکه باعث یادگیری علمی میشود، خوشایند و انگیزه بخش هم باشد.
از نظر تکنولوژی آموزشی میتوان گفت تقریبا ۴۰ درصد آن سخت افزار و ۶۰ درصد آن نرم افزار می باشد. به عبارت دیگر این مجموع «وسیله – روش» تقویت حافظه میباشد که تقریباً ۴۰ درصد آن را «وسیله» و۶۰ درصد آن را «روشِ استفاده» تشکیل می دهد. جی۵ بر اساس «منحنی فراموشی ابینگ هاووس» طراحی شده است و زمانهای تکرار ما را تنظیم میکند تا روی این منحنی حرکت کنیم و از سوی دیگر با «پاداشهای فوری اسکینر» کار تکرار کردن را با انگیزه و نشاط میکند و باعث میشود احساس کسالت نکنیم.